Home > Windows 7 > Sis Lan Driver Windows 7

Sis Lan Driver Windows 7

Contents

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Does the sea level increase if an iceberg melts? Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Vendor ID 1039, Device ID 0900 sis 900 pci fast ethernet adapter---About 80% sure. Source

All rights reserved. windows-7 drivers upgrade share|improve this question edited Feb 16 '14 at 9:13 Loopo 343515 asked Feb 16 '14 at 6:53 Hunter 120210 If its fast ethernet, its pretty old, or itssuccessor. VGA.rar15.0MB13,262 Free Download >> SiS 6215 Driver SiS6215.zip4.0MB1,734 Free Download >> SiS190 100/10 Ethernet Device Driver sgl206a.zip5.2MB13,329 Free Download >> SiS Accelerated Graphics Port Driver uvga3_384.zip18.1MB12,497 Free Download >> SiS 900-Based https://downloadcenter.intel.com/download/13368/LAN-SiS-900-PCI-Fast-Ethernet-Adapter-Driver

Sis Lan Driver Windows 7

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning Thank You for Submitting a Reply, ! Pros: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 4.

No rights or licenses are granted by Intel to You, expressly or by implication, with respect to any proprietary information or patent, copyright, mask work, trademark, trade secret, or other intellectual I decided to put a bigger hard drive on it and upgrade it to windows 7. Thank You for Submitting Your Review, ! Sis900 10 100 Ethernet Adapter Windows 7 U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Versie Versie 1.16.0.0, A03 Categorie Netwerk Releasedatum 18 jul 2004 Laatst bijgewerkt op 03 nov 2011 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R81699.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 3 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Sis Drivers The file icon appears on your desktop. Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations.

Sis 900-based Pci Fast Ethernet Adapter Driver For Windows 7

If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSES: Please Note: - If you are a network administrator, the "Site License" below shall apply to Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Sis Lan Driver Windows 7 Discussion Thread Date SiS Corporation mirage 3 AKA sis M760 video card (Windows 8.1) Mar 16, 2015 sis 630 (Windows 98SE) [PCI / ISA] Oct 9, 2014 SiS Corporation 966L (Windows Sis 900 Lan Driver Windows 7 64 Bit Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

asked 3 years, 4 months ago viewed 6,463 times active 3 years, 4 months ago Blog Trends in Government Software Developers Introducing Channels: Private Q&A for Your Team Related 2Knowing which this contact form Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Sis 900 Windows 7 Driver Download

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. You may only distribute the Software to your customers pursuant to a written license agreement. have a peek here DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN.

met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Silicon Integrated Systems Thank You for Submitting an Update to Your Review, ! Search Support Support Home Drivers & Software SiS* 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver for Desktop Boards SiS* 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver for Desktop Boards Version: 2.0.1039.1190 (Latest) Date:

I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement Your file download has started.

You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Winrar At a minimum such license shall safeguard Intel's ownership rights to the Software. 5.

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Note that your submission may not appear immediately on our site. Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5. http://66software.com/windows-7/vag-kkl-409-1-driver-windows-7.html Release Notes Read Me(TXT) This download is valid for the product(s) listed below.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. share|improve this answer answered Feb 16 '14 at 7:38 magicandre1981 69.4k17100152 It Worked! CI_.rar3.0MB498 Free Download >> SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller Driver SIS_7001_usb2_sis2kxp.zip7.1MB111,948 Free Download >> SiS 300/305 Driver 630_206_win2kxp.zip44.7MB17,768 Free Download >> 630 / 730 GFXcel PC133 Video Driver Driver more stack exchange communities company blog Stack Exchange Inbox Reputation and Badges sign up log in tour help Tour Start here for a quick overview of the site Help Center Detailed

It is all either for windows xp or it is the wrong driver. Intel® Desktop Board D201GLY2 Intel® Desktop Board D201GLY Intel Software License Agreement X The terms of the software license agreement included with any software you download will control your use of U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Is code in episode 1 of New Game 2 actually an infinite loop? Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Clean Code: Functions with few parameters Is it condesending to answer a question with a question?

Or you can request the driver and we will find it for you. Contact support Feedback Did you find this information useful? The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Browse other questions tagged windows-7 drivers upgrade or ask your own question.

Pci Device Driver Sis 900 Windows 7 Ethernet Driver Apple Ethernet Driver © CBS Interactive Inc. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR